Longitudilální sledování bio-psycho-sociálně-spirituálních determinant ve vývoji jedinců v období adolescence

Personality Characteristics Laboratory > Longitudilální sledování bio-psycho-sociálně-spirituálních determinant ve vývoji jedinců v období adolescence

Pandemie Covid-19 měla a má dopad na nás na všechny. Náš výzkumný projekt je zaměřen na žáky a studenty, kteří nově museli z důvodu edukačních účelů trávit velké množství času v online prostoru. Rádi bychom prostřednictvím této studie zmapovali, jaký měla a stále má pandemie dopad u těchto jedinců zejména na online závislosti (na internetu, na digitálních hrách a na sociálních sítích) a na škodlivé chování jako je šikana a kyberšikana. V souvislosti s tím chceme u daných žáků pozorovat výskyt sebepoškozování a somatických potíží. Dále se ale také blíže zaměříme na to, jak tyto proměnné ovlivňuje vztah k rodičům, depresivita, vnímání smyslu života, spiritualita či samotná odolnost jedinců.

Dopady pandemie Covid-19 bychom chtěli sledovat u žáků 7. ročníků základních škol (sekunda víceletých gymnázií) od věku 11 až 12 let z dlouhodobého hlediska, a to po dobu 3 let. Proto výzkumná studia bude realizovaná v průběhu 3 let. Přičemž v každém školním roce proběhne jedno testování. Tento ojedinělý výzkumný projekt dlouhodobého charakteru bude tedy sledovat vývoj jedinců od 7. do 9. třídy (příp. od sekundy do kvarty). Účast studentů Vaší školy ve výzkumné studii přispěje k podrobnějším a přesnějším závěrům aktuálního stavu a vývoje vybraných sledovaných témat u dospívajících v České republice. Do studie bude zapojeno celkem přibližně 1800 žáků základních škol a gymnázií ( z každého kraje ČR 2 školy), díky čemuž se bude jednat o reprezentativním soubor dat.

Všechna zmíněná témata jsou mezi sebou do jisté míry provázána a lze je zahrnout pod celostní přístup, který vnímá jedince jako bio-psycho-sociálně-spirituální komplex existující v určitém prostoru a čase (Orel, 2015). Sledování prostoru, ve kterém se člověk aktuálně nachází, a času, během kterého dochází k vývoji a růstu jedince, může přinést podstatné zjištění o celkovém vývoji člověka.

Vývoj adolescentů je aktuálně poznamenán pandemií Covid-19. Řada odborníků upozorňuje na možný vznik tzv. sekundární pandemie ve smyslu negativního dopadu na fyzické a duševní zdraví dětí. Tím může býtnárůst depresivních příznaků, úzkostí, online závislostí, sebepoškozování, poruch příjmu potravy. Jen pro oblast potíží v online prostředí bylo zjištěno, že během pandemie Covid-19 došlo k nárůstu množství času, který adolescenti denně tráví na internetu. Podíl adolescentů trávících denně na internetu 7 hodin a více vzrostl téměř na dvojnásobek (z 12 % na 23 %). Duševní i některé fyzické potíže nejsou i přes jejich závažnost hned viditelné a měřitelné, mohou však být zachytitelné z dlouhodobého hlediska, o což usiluje tento projekt.

Primárním přínosem výzkumu je poskytnutí údajů o dopadech pandemie Covid-19 na vývoj dospívajících ve sledovaném životním období, které bylo/je pandemií poznamenáno. Zachycení sledovaných proměnných u adolescentů v průběhu několika let má přinést užitečné informace o možných rizikových aktivitách v online prostředí a o případném vypořádávání se s možnými dopady pandemie. Zároveň díky opakovanému měření bude možné zhodnotit sledované proměnné z dlouhodobého hlediska. Výsledky tak poslouží ke zmapování rizikových tendencí v dospívání a na základě získaných výsledků bude moci být prevence efektivněji zacílena, a tak pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba.

Celé testování je zcela anonymní a dobrovolné, odpovídá etickým standardům psychologického testování formou dotazníků u dané populace a získaná data budou využita pouze k výzkumnému účelu. Stejně tak budou chráněny i veškeré informace o Vaší škole a z výsledků studie nebude možné zjistit, z které školy jaká data pocházejí. Výkum byl schválen Etickým panelem Filozofické fakulty UPOL.

Jako poděkování za účast na výzkumné studii nabízíme zapojeným školám přednášku týkající se primárně preventivního tématu s bližším zaměřením na aktivity v online prostoru a na závislost na digitálních hrách, které se náš výzkumný tým Katedry psychologie v Olomouci věnuje. Přednáška může proběhnout v den testování.

Výzkumný projekt je realizován Katedrou psychologie Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením  Prof. PhDr. Panajotise Cakirpaloglu, DrSc. a Mgr. Jaroslavy Suché Ph.D. Pokud byste měl/a jakékoliv další dotazy, obraťte se prosím přímo na hlavního realizátora studie Mgr. Štěpána Komrsku (+420 722 935 333, stepan.komrska01@upol.cz).

Pro sběr dat budou využity následující metody:

oDotazník sociodemografických údajů
oKrátký dotazník poruchy závislosti na internetu IDS9-SF (Pontes & Griffiths, 2016)
oBergenova škála závislosti na sociálních sítích BSMAS (Griffiths, 2016)
oKritéria poruchy hraní (internetových) her (GD, IGD) (Pontes & Griffiths, 2015)
oIllionská škála šikany IBS (Espelage, Holt, 2021)
oDotazník struktury vztahů ECR-RS (Chris Fraley, 2008)
oSomatické obtíže YRS ((Achenbach, Rescorla, 2001)
oFormulovaná otázka na Sebepoškozování
o2 dormulované otázky na Religiozitu
oŠkála spirituální pohody SWBS (Paloutzian, Ellison, 1982)
oDotazník resilience pro dospívající CYRM-R (Jefferies, McGarrigle, & Ungar, 2018)
oVáhové stigma AFA  (Crandall, 1994)
oŠkála deprese, úzkosti a anxiety DASS-21 (Lovibond & Lovibond, 1995)