Domestikovaní zvierací spoločníci a ich súvislosť s osobnosťou, spokojnosťou so životom a vzťahovou väzbou ich majiteľov

Personality Characteristics Laboratory > Domestikovaní zvierací spoločníci a ich súvislosť s osobnosťou, spokojnosťou so životom a vzťahovou väzbou ich majiteľov

Domesticated animal companions and their association with personality, life satisfaction and attachment of their owners

Ciele výskumu

Hlavným cieľom výskumného projektu je zistiť, ako spolu súvisia domestikovaní zvierací spoločníci s osobnosťou, spokojnosťou so životom a vzťahovou väzbou ich majiteľov. Okrem hlavného cieľa sme si stanovili aj niekoľko parciálnych cieľov:

– screening osobnostný čŕt v Česku a na Slovensku;
– screening životnej spokojnosti v Česku a na Slovensku;
– screening vzťahovej väzby v Českej a Slovenskej republike;
– vytvorenie dotazníka vlastnej konštrukcie na zachytávanie vzťahu k domestikovaným zvieracím spoločníkom;
– prezentovanie a publikovanie výsledkov na konferenciách a v odborných časopisoch;
– vytvorenie obrazu o tom, aký vplyv majú domestikovaní zvierací spoločníci na ľudí.

O výskume

Domestikovaní zvierací spoločníci, či zvierací domáci miláčikovia majú nezameniteľný vplyv na svojich majiteľov a na osoby, ktoré sa pohybujú v ich blízkosti. Je výskumne dokázané, že majú pozitívny vplyv nielen na zdravotný stav ľudí (napríklad prostredníctvom rôznych druhov terapií so zvieratami), ale aj na psychické zdravie ľudí. V zahraničí sa tejto téme venuje pomerne veľa výskumníkov, v našich podmienkach skúmanie tejto témy takmer absentuje.

Aj z týchto dôvodov sme sa rozhodli skúmať to, či má chov domestikovaného zvieracieho spoločníka súvislosť so životnou spokojnosťou pri ľuďoch, ktorí takéhoto spoločníka majú a trávia s ním čas. Zaujíma nás aj to, či výber zvieracieho domáceho miláčika je prepojený so špecifickým rozložením osobnostných čŕt respondentov a zároveň či existuje asociácia výberu

domáceho miláčika so vzťahovou väzbou. Náš výskumný súbor bude tvorený respondentmi z dospelej populácie vo veku od 18 do 75 rokov v Česku a na Slovensku (N = 2 300).

Hlavným cieľom výskumu je zistiť súvislosti vo vybraných premenných medzi zvieracím domácim miláčikom a človekom (v ČR a SR na túto tému nie je dostatok štúdií). Ďalším cieľom je porovnať zahraničné štúdie, ktoré tvrdia, že chov domáceho miláčika významne zvyšuje kvalitu života s našimi zisteniami a tak isto aj s tým, aká je spojitosť medzi výberom špecifického domáceho miláčika a osobnosťou človeka, ktorý si takéto stvorenie zaobstará. Okrem prínosu v podobe overovania našich zistení a cieľov je dôležitý aj popularizačný rámec nášho výskumu.

Metódy

Dotazníková batéria je kvantitatívne zameraná a je postavená na kvalitnom podklade z oblasti psychológie osobnosti a klinickej psychológie.

– Sociodemografický dotazník
– Dotazník vlastnej konštrukcie
– Satisfaction with Life Scale SWLS
– Attachement Scale ASS
– Big Five Inventory 2 BFI-2
– Generalized Anxiety Disorder – 7
– Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá

V priebehu celého výskumu budú prísne dodržiavané všetky etické štandardy a zákonné normy, etické kódexy pre Českú a Slovenskú republiku (ČMPS, SPS pri SAV), Helsinská deklarácia a európsky kódex EFPA..