Bc.- Vztah agresivity s impulzivitou a s rizikovým chováním u studentů různých typů středních škol v ČR

Personality Characteristics Laboratory > adolescenti > Bc.- Vztah agresivity s impulzivitou a s rizikovým chováním u studentů různých typů středních škol v ČR
[featured_image]
  • Version
  • Download 60
  • File Size 1.04 MB
  • File Count 1
  • Create Date April 13, 2021
  • Last Updated April 13, 2021

Bc.- Vztah agresivity s impulzivitou a s rizikovým chováním u studentů různých typů středních škol v ČR

Author: Štěpán Komrska
Supervisor: Jaroslava Suchá

Práce je zaměřena na zhodnocení rozdílů mezi studenty jednotlivých typů středních škol (střední škola s maturitou, střední škola bez maturity, gymnázium). Studenti jsou v rámci výzkumu srovnáváni ve třech proměnných (agresivita, impulzivita, rizikové chování). Pro zhodnocení agresivity byl použit Dotazník agresivity Busse a Perryho, pro impulzivitu Škála impulzivity Dolejš, Skopal a pro rizikové chování Výskyt rizikového chování u adolescentů. Zaměřili jsme se na adolescenty ve věku 15–19 let a náš výběrový soubor tvořilo 2 522 respondentů. Hlavním zjištěním práce je naměřený výrazný rozdíl mezi studenty jednotlivých středních škol v agresivitě na hladině významnosti α = 0,05. Dále jsme pozorovali významný rozdíl mezi studenty středních škol bez maturity a gymnázií v rizikovém chování. Z hlediska pohlaví se nám podařilo potvrdit předpoklad statisticky vyššího průměrného skórování chlapců, oproti dívkám pouze v agresivitě. V rámci dílčích faktorů agresivity byly naměřeny významné rozdíly mezi všemi typy středních škol u fyzické agresivity. Zjištění mohou přispět k efektivitě práce se studenty různých typů středních škol a k předpovídání jejich chování v období adolescence ve školním prostředí.

The relationship between aggressivness, impulsivity and risk behaviour of students from different types of secondary schools in the Czech Republic

The thesis is focused on evaluation of different types of secondary schools (secondary school with school leaving exam, secondary school without school leaving exam, grammar school). Within the research, the students are compared in three variables (aggression, impulsivity, risk behaviour). To assess aggression, Buss-Perry Aggression Questionnaire was used, for assessing impulsivity Dolejš-Skopal Impulsivity Scale and The Scale of Risk Behavior in Adolescents for risk behaviour occurrence. We were focused on adolescents aged 15–19, and our sample comprised 2 522 respondents. The main finding of the thesis is a significant difference between students of particular secondary schools in aggression at the significance value α = 0,05. Furthermore, we observed a significant difference in risky behaviour between students of secondary schools without school leaving exam and grammar school students. From the gender point of view, we managed to confirm the assumption of statistically higher average score of boys compared to girls only in aggression. Significant differences between all types of secondary schools in physical aggression were measured within the subfactors of aggression. These findings can contribute to the effectiveness of the work with students of different secondary school types and to predicting their adolescence behaviour in the school environment.

Attached Files

FileAction
Komrska Bc. práce.pdfDownload