Mgr.- Souvislost agresivity a vybraných osobnostních charakteristik u studentů gymnázií ČR

Personality Characteristics Laboratory > adolescenti > Mgr.- Souvislost agresivity a vybraných osobnostních charakteristik u studentů gymnázií ČR
[featured_image]
  • Version
  • Download 64
  • File Size 3.50 MB
  • File Count 1
  • Create Date April 2, 2021
  • Last Updated April 13, 2021

Mgr.- Souvislost agresivity a vybraných osobnostních charakteristik u studentů gymnázií ČR

Author: Jaroslava Suchá
Supervisor: Martin Dolejš

Práce se zaměřuje na oblast agresivity a její souvislost s vybranými osobnostními charakteristikami (sebehodnocení, impulzivita, depresivita). Mezi další cíle spadá posouzení míry agresivity z hlediska věku a genderu. Pro zhodnocení vymezených proměnných jsme použili Rosenbergovu škálu sebehodnocení, Škálu impulzivity Dolejš, Skopal, Škálu depresivity Dolejš, Skopal, Suchá a Dotazník agresivity Busse a Perryho. Základním souborem byli čeští studenti gymnázií ve věku 15–19 let. Výběrový soubor zahrnoval 2387 respondentů ze všech krajů ČR, jednalo se o 2,75 % sledované populace. Mezi hlavní výsledky, které práce přinesla, patří nalezené statisticky významné vztahy (p<0,001) mezi agresivitou a impulzivitou (r = .56 ), agresivitou a depresivitou (r = .38) a agresivitou a sebehodnocením (r = -.20). Na základě objasněných souvislostí je tedy možné předpokládat, že jedinec vykazující vysokou impulzivitu, depresivitu a nízké sebehodnocení bude mít také vyšší tendenci k agresivním projevům. Shledaná zjištění mohou přinést bližší porozumění osobnosti dospívajícího a tím přispět k zefektivnění práce s jednici nacházejícími se v nesnadné, ale zároveň významné etapě života.

 

The relationship between aggressiveness and some personality characteristics of comprehensive school students in the Czech

The thesis is focused on the field of aggressiveness and its relation with selected personality characteristics (self-esteem, impulsivity, depressivity). Further aims of the thesis are evaluation of aggressiveness level considering age and gender. To evaluate selected variables Rosenberg self-esteem scale was used as well as Impulsiveness scale Dolejš, Skopal, Depressiveness scale Dolejš, Skopal, Suchá and Buss Perry Aggression Questionnaire. Basic population consists of Czech high school students aged 15–19. The sample included 2387 participants from all Czech Republic regions, i.e. 2, 75% of the basic population. The most important results of the research are significant relations (p<0,001) between aggressiveness and impulsivity (r = .56), aggressiveness and depressivity (r = .38) and aggressiveness and self-esteem (r = -.20). Based on the relations this research helped to clarify we could assume that an individual exhibiting high level of impulsivity, depressivity and low self-esteem also tends to exhibit aggression more frequently. These conclusions could bring us to further understanding of adolescent personality and thus contribute to more effective approach to individuals finding themselves in difficult and at the same time significant stage of life.

Attached Files

FileAction
Jaroslava Suchá-Souvislost agresivity a vybraných osobnostních charakteristik u studentů gymnázií ČR.pdfDownload