Category: sebehodnocení

Bc.- Vztah mezi sebehodnocením, impulzivitou a rizikovým chováním u čtrnáctiletých žáků v ČR

Bc.- Vztah mezi sebehodnocením, impulzivitou a rizikovým chováním u čtrnáctiletých žáků v ČR

Author: Jaroslava Suchá
Supervisor: Martin Dolejš

Cílem práce je analýza vztahů mezi sebehodnocením, impulzivitou a rizikovým chováním u čtrnáctiletých jedinců v České republice. První část práce se zabývá teoretickými východisky všech zkoumaných proměnných, kterými je sebehodnocení, impulzivita a rizikové chování. Metodu, kterou jsme pro analýzu proměnných použili, byla Rosenbergova škála sebehodnocení RŠS, Škála osobnostních rysů u adolescentů ŠORA a Výskyt rizikového chování u adolescentů VRCHA. Výsledná část obsahuje prevalenci zkoumaných forem rizikového chování, analýzy použitých nástrojů a výsledky vzájemných souvislostí obdržených použitím metody RŠS, ŠORA a VRCHA. Hlavními výsledky bylo zjištění nižšího sebehodnocení dívek oproti chlapcům a prokazatelně vyšší projevy ve všech posuzovaných rizikových oblastech (abúzus, delikvence, šikana, celkové rizikové chování) u žáků ze základních škol ve srovnání se žáky z víceletých gymnázií. Dále byla u 14letých nalezena vysoká negativní korelace mezi faktorem šikana a celkovým sebehodnocením. Významný vztah byl objasněn také mezi impulzivitou a všemi posuzovanými oblastmi metody VRCHA. Na základě našich zjištění shledáváme osobnostní charakteristiku sebehodnocení a impulzivitu jako významné proměnné ve vztahu k rizikovému chování.

The relationship between self-esteem, impulsivity and risk behaviour of fourtheen old year pupils in the Czech Republic

The aim of the work is the analysis of the relationship between self-esteem, impulsivity, and risk behaviour of fourteen year old pupils in the Czech Republic. The first part of the work deals with the theoretical basis of all variables, which is self-esteem, impulsivity, and risk behaviour. The method that we use for the analysis of variables was Rosenberg’s scale of self-esteem RŠS, Škála osobnostních rysů u adolescentů ŠORA and Výskyt rizikového chování u adolescentů VRCHA. The final section contains the prevalence of forms of risk behaviour, analysis of instruments used and the results obtained using correlated methods RŠS, ŠORA and VRCHA. The main outcomes of the self-assessment was establishment of lower self-esteem compared to the boys and girls and demonstrably higher manifestations in all the evaluated risk areas (abuse substance, delinquency, bullying, the total risk behaviour) for pupils of elementary schools in comparison with the pupils of secondary schools. In the sample of the fourteen year-olds, a high negative correlation was found between bullying and the total factor self-esteem. A significant relationship was also illustrated between impulsivity and all factors of the VRCHA method. Based on our results, we consider the personality characteristics of self-evaluation and impulsivity a significant variable in relation to risk behaviour.

Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

The aim of this study was to examine the relation between life satisfaction, self-evaluation and prevalence of risk behaviour among the adolescents who use the services of low-threshold facilities for children and youth (NZDM). Our next objective was to compare this target group with pupils and students who come from the general public and to determine the prevalence values of certain forms of risk behaviour among the clients of NZDM.

Zemanová, V., & Dolejš, M. (2015). Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.