HODNOTOVÝ SYSTÉM GENERÁCIÍ BABY BOOMERS, X, Y, Z POD VPLYVOM INTERNETU

Personality Characteristics Laboratory > HODNOTOVÝ SYSTÉM GENERÁCIÍ BABY BOOMERS, X, Y, Z POD VPLYVOM INTERNETU

SYSTEM OF VALUES OF GENERATION BABY BOOMERS, X, Y, Z UNDER THE INFLUENCE OF INTERNET

Anotácia:

Táto doba so sebou prináša množstvo nových podnetov a spoločenských výziev. Jedným z hlavných determinantov, ktoré ovplyvňujú fungovanie spoločnosti je kyberpriestor a najmä sociálne siete. Tvoria každodennú súčasť nielen najmladších generácií Z a Alfa, ale aj vekovo starších generácií Baby Boomers, X, Y, Z.

Ďalším determinantom, ktorý sa aj v kyberpriestore, ale aj v súčasnej dobe čoraz častejšie a výraznejšie vynára do popredia je nastavenie hodnôt, alebo skôr hodnotových systémov súčasných generácií. Každá generácia prežívala a prežíva iné životné obdobia, iné historické udalosti a zlomové body, ktoré jednotlivé generácie ovplyvnili. Možno sa domnievať, že budú mať i na základe týchto životných okolností rôzne nastavenia hodnôt a zároveň, že budú inak pristupovať k tomu, ako na ne pôsobí kyberpriestor.

Radi by sme aj práve kvôli týmto dôvodom realizovali projekt, ktorý sa zameriava na skúmanie hodnotových systémov štyroch, v súčasnosti najväčších generácií (generácie Baby Boomers, X, Y, Z) pod potencionálnym vplyvom kyberpriestoru – najmä jeho sociálnych sietí. Skúmané generácie pokrývajú vekové rozmedzie od 20 do 75 rokov (N = 3 000). V priebehu štúdie budú využité dotazníkové metódy týkajúce sa hodnôt a používania internetu (napríklad Škála mapovania hodnôt, Dotazník používania internetu, Portrait Value Questionnaire atď.). Hlavným cieľom nášho projektu je zistiť, ako sa líšia v hodnotových systémoch generácie Baby Boomers, X, Y, Z a či sú ich hodnoty ovplyvnené používaním a pôsobením kyberpriestoru.

Hlavným cieľom výskumného projektu je zistiť, ako sa líšia v hodnotových systémoch generácie Baby Boomers, X, Y, Z. Zároveň chceme zistiť, či majú hodnoty vzťah s používaním internetu pri jednotlivých generáciách a ak majú, tak akým spôsobom ich ovplyvňujú. Ďalším výskumným zámerom bude vytvoriť aktuálne hodnotové systémy súčasných štyroch najväčších generácií.

Parciálne ciele:

– screening hodnotových systémov generácií Baby Boomers, X, Y, Z v Českej a Slovenskej republike;

– screening používania internetu generácií Baby Boomers, X, Y, Z v Českej a Slovenskej republike;

– upravenie dotazníkov „Škála mapovania hodnôt (Považanová & Dolejš, 2020)“ a „Dotazník používania internetu (Považanová, Dolejš & Suchá, 2020)“ do podoby pre vekovo staršie generácie ako generácia Z;

– prezentácia a publikovanie čiastkových výsledkov na odborných konferenciách a v odborných periodikách;

– pokračovanie v odbornej rešerši dostupných hodnotových systémov;

– vytvorenie aktuálnych hodnotových systémov súčasných štyroch najväčších generácií v Českej a Slovenskej republike a následné porovnanie týchto hodnotových systémov medzi sebou;

– vytvorenie obrazu spôsobu používania internetu v Českej a Slovenskej republike v rámci generácií Baby Boomers, X, Y, Z (len málo štúdií sa zaoberá tým ako staršie a najstaršie generácie používajú internet).

Základný súbor bude tvorený štyrmi najväčšími súčasnými generáciami vo vekovom rozmedzí od 20 do 75. Bude tvorený respondentmi z celej Českej a Slovenskej republiky.

Pilotný výskum bude realizovaný na 20 respondentoch z oboch štátov zo skúmaných vekových kategórií za účelom overenia zrozumiteľnosti dotazníkovej batérie.

Ostrý výskum bude primárne realizovaný online prostredníctvom sociálnych sietí a iných spôsobov umožňujúcich zdieľanie výskumnej štúdie (penzióny a kluby pre seniorov, firmy, organizácie a pod.). Pri vekovo starších generáciách bude umožnené dotazník vyplniť aj v papierovej podobe. Tak isto bude táto možnosť umožnená aj respondentom, ktorí internet nevyužívajú za účelom získania čo najreprezentatívnejšieho výskumného súboru. Minimálny vek generácie Z bol zvýšený z dôvodu, lebo nás vo výskume zaujíma dospelá populácia. Štúdia bude realizovaná na minimálne 2000 respondentoch z Českej republiky a na 1000 respondentoch zo Slovenskej republiky.

Metódy

Dotazníková batéria je postavená na stabilnom teoretickom základe, ktorý vychádza z oblasti psychológie (priamo z oblasti skúmania hodnôt a kyberpriestoru). Dotazníková batéria je kvantitatívne zameraná. Skladá sa z nasledujúcich metód:

– Škála mapovania hodnôt pre dospelých (Považanová & Dolejš, 2022)

– Dotazník používania internetu pre dospelých (Považanová, Dolejš & Suchá, 2022)

– Portrait Value Assessment (Cieciuch & Schwartz, 2012)

– Big Five Inventory (Rammstedt & John, 2007)

Celý zber dát bude prebiehať primárne v online podobe a to prostredníctvom sociálnych sietí (najmä prostredníctvom Instagramu a Facebooku) s odkazom na našu dotazníkovú batériu. Dáta budú mať aj tlačenú podobu pre prípad, že vekovo staršie generácie nebudú dostatočne technicky zdatné (aby aj pre nich bolo vyplňovanie jednoduchšie a prijateľnejšie). Okrem iného vychádzame aj z predpokladu z predchádzajúcich výskumov, že sú staršie generácie dôverčivejšie k papierovým verziám dotazníkových batérií skôr, ako k online administrovaným testovým batériám. Vyplnenie batérie zaberie približne 30 minút.

V priebehu celého výskumu budú prísne dodržiavané všetky etické štandardy a zákonné normy.