Longitudinální studie se zaměřením na užívání sociálních sítí a vybraných charakteristik duševního zdraví u dospívajících

Personality Characteristics Laboratory > Longitudinální studie se zaměřením na užívání sociálních sítí a vybraných charakteristik duševního zdraví u dospívajících

Garant: Bc. Hanka Višvaderová
Tým: Mgr. Jaroslava Suchá, Ph.D., Mgr. Terezie Babilonová

ÚVOD

Téma času stráveného na sociálních sítích ve vztahu k duševnímu zdraví je naléhavě aktuálním tématem, zejména mezi dospívajícími. Tato generace se nenápadně stala průkopníkem digitální éry, kde sociální sítě tvoří nedílnou součást každodenního života. Předchozí výzkumy často naznačují souvislosti dopadů zvýšeného času stráveného na sociálních sítí na psychické zdraví dospívajících. V kontextu současných výzev spojených s duševním zdravím pokládáme za klíčové porozumět, jak sociální sítě ovlivňují duševní zdraví dospívajících. Naše snaha spočívá v identifikaci potenciálních rizik spojených s užíváním sociálních sítí.

CÍLE

V rámci výzkumů týkajících se souvislostí času stráveného na sociálních sítích ve spojitosti s duševním zdravím je zatím poměrně malá základna studií, které by se tématice věnovaly z dlouhodobější perspektivy. Tato studie si klade za cíl poskytnou cenný rámec pro porozumění dlouhodobějším dopadům a přispět k rozšíření poznatků v oblasti souvislosti sociálních sítí a duševního zdraví dospívajících. Výsledky budou moci sloužit jako kvalitní data například k zefektivnění preventivních opatření u rizikové skupiny dospívajících.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou tohoto výzkumu jsou dospívající ve věku 11 až 15 let. Sběr dat bude realizován na náhodně vybraných školách v různých krajích ČR. Do studie bude celkem zapojeno přibližně 400 žáků základních škol.

ETIKA

Veškerá výzkumná činnost bude realizována dle etických pravidel Českomoravské psychologické společnosti ČMPS a v souladu s Helsinskou deklarací. Výzkum je po celou dobu anonymní a dobrovolný. Z výzkumu je možné do doby odeslání dotazníku kdykoli odstoupit, po odeslání dotazníku nebude již možné spárovat data s danou osobou.

REALIZÁTOŘI

Výzkumný projekt je realizován Bc. Hankou Višvaderovou a Mgr. Terezií Babilonovou pod odborným vedením Mgr. Jaroslavy Suché Ph.D. na Katedře psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci. Pokud byste měl/a jakékoliv další dotazy, obraťte se prosím na hlavní realizátorku studie Bc. Hanku Višvaderovou (hanka.visvaderova01@upol.cz).

ZKOUMANÉ PROMĚNNÉ

V rámci studie se budeme zaměřovat na tyto proměnné:

1) Depresivita
2) Závislost na sociálních sítích
3) Strach z promeškání
4) Úzkostnost
5) Osamělost
6) Sebepoškozování
7) Kyberagrese
8) Emoční pohoda
9) Sociální opora
10) Práce s časem na sociálních sítích
11) Používání internetu

ZDROJE POMOCI

Pokud myslíte, že by se Vám, Vašemu dítěti nebo někomu z vašeho okolí hodila odborná pomoc nebo máte další dotazy k tématu poruch příjmu potravy, je možné se obrátit na některou z následujících organizací:

Linka bezpečí Krizová intervence a internetové poradenství. Anonymní linka: 116 111 Chat: chat.linkabezpeci.cz Další informace: https://www.linkabezpeci.cz

Poradna E-bezpečí Organizace, která se zaměřuje na nebezpečí na internetu. Kontaktní formulář a chat: https://www.poradna.e-bezpeci.cz

Poradna Bezpečný internet Organizace, která se také specializuje na nebezpečí na internetu. Kontaktní formulář: https://www.bezpecnyinternet.cz