Hodnotový systém súčasných českých a slovenských adolescentov pod vplyvom internetu

Personality Characteristics Laboratory > Research > Hodnotový systém súčasných českých a slovenských adolescentov pod vplyvom internetu

Základné teoretické ukotvenie výskumného problému vychádza z teórií vývinových štádií a dôležitosti adolescencie. Podľa Eriksona (1950) by sa v tomto období mal človek naučiť poznať svoje vlastné ja. Je to obdobie, v ktorom sa formuje identita, ktorá je veľmi podstatná pre budúci život a ďalší progres. V tomto období prebieha psychosociálna premena. Vágnerová (2012) sa zmieňuje, že dochádza ku komplexnej premene osobnosti v somatickej, sociálnej a psychickej oblasti. Je to mimoriadne dôležitá životná etapa každej ľudskej bytosti.

Na stále sa formujúceho adolescenta vplýva viacero faktorov. Vzťah s rodičmi sa oslabuje a pozornosť sa prenáša na sociálnu skupinu, v ktorej sa adolescent pohybuje. Podľa Piageta, na začiatku adolescencie (okolo desiateho roku života) prebieha zlom medzi heteronómnou a autonómnou morálkou. Keď dôjde k prechodu k autonómnej morálke, adolescent sa začína riadiť vlastnými zvnútornenými normami – hodnotami, ktoré sa stávajú súčasťou jeho osobnosti (Piaget, 1997). To istým spôsobom formuje jeho morálny vývin a mení hierarchiu doterajších hodnôt. Morálka v období adolescencie sa zakladá aj na princípoch, ktoré si adolescent odvádza zo správania a konania okolitých ľudí v rôznych situáciách (Lajčiaková, 2007). Hodnoty predstavujú uvedomelé a vytúžené tendencie utvárajúce bio-psycho-socio-duchovnú podstatu ľudského bytia. Taktiež je možné ich považovať za všeobecné a pomerne stabilné faktory vzťahu jedinca voči častiam vlastného prežívania (Cakirpaloglu, 2004).

V tomto prístupe hrá dôležitú rolu aj internet, ktorý poskytuje adolescentom priestor sa aktívne zapájať do online spoločenského života a vytvárať si naň niekedy až nekorektne silné väzby. Internet sa stále vyvíja, tak isto aj vzťah ľudí ku kyberpriestoru (Suchá, Dolejš, Pipová, Maierová, & Cakirpaloglu, 2019).

V období adolescencie sa výraznejšie formujú vlastné autonómne hodnoty, ktoré majú pozitívny vzťah s extraverziou (Považanová, 2019). Toto zistenie môže korelovať s informáciou, že autonómne hodnoty si adolescent môže vytvárať práve na základe „online sveta“, v ktorom sa ukazuje extraverzia vo viacerých podobách (Chaney, Touzani, & Slimane, 2017). Ide to ruka v ruke s prezentáciou sa na internete, respektíve s tým, ako sa bude meniť hodnotový systém adolescentov na základe intenzity ich používania internetu. Vo svete internetu sú nevyhnutne konfrontovaní so širokým názorovým spektrom týkajúcim sa rôznych problematík. Aj oni samotní si doň prinášajú problémy a výzvy, ktorými sa zaoberajú v reálnom živote (Macek, 2003). Sú lákaní k prezentovaniu sa v lepšom svetle, dovolia si ostrejšiu komunikáciu ako by si dovolili v bežnom živote (Pabian, 2018). Svet internetu a hlavne to, akým spôsobom a ako často je využívaný, môže ovplyvňovať spôsob, akým pristupujú k vlastným hodnotám a k tomu, ako ich budú formovať. Následky môžu byť rôzne.

Hodnoty sa neustále menia a je nutné sa tomu prispôsobovať a skúmať ich dopad.

 

Cíle výzkumného projektu

Hlavným cieľom výskumného projektu je zistiť hodnotový systém slovenských a českých adolescentov. Následne chceme zistiť či používanie internetu má vzťah s hodnotovým systémom a aký má naň vplyv. Ďalším výskumným zámerom je vytvoriť nový aktuálny systém hodnôt.

Medzi čiastkové ciele bude patriť:

 1. screening hodnotového systému českých a slovenských adolescentov;
 2. screening miery používania internetu českých a slovenských adolescentov;
 3. vytvorenie dotazníka vlastnej konštrukcie na skúmanie hodnotového systému a experimentálneho testovania;
 4. prezentácia a publikovanie čiastkových výsledkov na odborných konferenciách a v odborných periodikách (napr. PhD Existence, Československá psychológia);
 5. spraviť rešerš dostupných hodnotových systémov (aj v rámci iných vedných odborov);
 6. vytvorenie aktuálneho systému hodnôt pri adolescentoch v Českej a Slovenskej republike a následne ich hodnotové systémy porovnať.

Výskumné otázky

 1. Existuje rozdiel medzi českými a slovenskými adolescentmi v ich hodnotových systémoch?
 2. Existuje štatisticky významný vzťah medzi hodnotovým systémom adolescentov a mierou používania internetu?
 

Základní a výběrový soubor

Základný výskumný súbor je tvorený adolescentmi vo vekovom rozmedzí 11-19 rokov z Českej a Slovenskej republiky. Na základe kvalitatívnej metódy „focus groups“ a dostupnej literatúry budú v prvej fáze výskumu zhotovené otázky do dotazníkovej batérie, ktoré budú mať potenciál priniesť nové výsledky v oblasti hodnôt.

Pilotný výskum, overujúci dotazníkovú batériu, bude vykonaný na aspoň 100 respondentoch v Českej republike a 100 v Slovenskej republike.

Ostrý výskum bude realizovaný face to face na minimálne 2 000 respondentoch z Českej republiky a 1300 zo Slovenskej republiky, vo, vyššie spomínanej, vekovej kategórií. V Českej republike bude oslovených 42 škôl, v Slovenskej republike 24 škôl.

Metodika výzkumu

Metódy získavania dát

Na základe doterajších rešerše a doterajších výskumov bude vytvorená dotazníková batéria (Tabuľka 1), ktorá bude mať za sebou dobrý teoretický základ s overeným psychologickým zázemím. Dotazníková batéria bude kvantitatívne orientovaná.

Tabuľka 1: Prehľad metód v dotazníkovej batérií

NÁZOV NÁSTROJA

AUTOR, ROK

ČO SKÚMA

Dotazník vlastnej konštrukcie

Považanová & Dolejš, 2020

mapovanie a meranie hodnotového systému

Portrait Value Questionnaire

Cieciuch & Schwartz, 2012

dotazník na meranie hodnôt

Ethical Value Assessement

Jensen & Walker 2015

dotazník na meranie troch etických dimenzií

Internet Addiction Test

Young, 1998

preklad Dolejš, Suchá

meranie vzťahu voči online priestoru

Big Five Inventory

Rammstedt & John, 2007

meranie päťfaktorového modelu osobnosti

 

 1. Focus groups

Prvý zber dát bude realizovaný pomocou metódy „focus groups“, ktorá bude prebiehať v podobe diskusie. Diskusia bude mať pološtrukturovanú formu pričom sa budeme zameriavať na ponímanie hodnôt a používania internetu adolescentmi. Vďaka tomuto kroku budú identifikované hlavné témy a dôležité aspekty pre náš ďalší výskum. Na základe vyhodnotenia získaných odpovedí a rešerše odbornej literatúry bude vytvorená dotazníková batéria.

 1. Pilotný výskum

Dotazníková batéria sa bude skladať z viacerých výskumných nástrojov. Batéria bude obsahovať približne stošesťdesiat položiek, ktorých validita, reliabilita a všetky psychometrické náležitosti, budú overované v pilotnom testovaní na respondentoch patriacich do populácie žiakov – študentov v danom vekovom rozmedzí na dostatočne veľkom súbore. Tak isto budú mať možnosť sa vyjadriť k zrozumiteľnosti dotazníkovej batérie. Dotazníková batéria bude predkladaná papierovou formou s dôrazom na zachovanie anonymity.

 1. Ostrý výskum

V momente, keď bude dotazníková batéria, ako aj jej jednotlivé položky, dosahovať dostatočné vlastnosti, vhodné na spoľahlivé zobrazenie reálneho fungovania adolescentov, bude dotazníková batéria predložená opäť reprezentatívnemu výskumnému súboru, inému ako pri pilotnom výskume.

Technické provedení výzkumu

Zber dát bude realizovaný formou face to face. Vyplňovanie batérie zaberie 45 minút (jednu vyučovaciu hodinu). Pre rovnomerné zastúpenie respondentov budú metódou náhodného výberu z každého českého a slovenského kraja oslovené – 1 viacročné gymnázium, 1 stredná odborná škola a 1 základná škola (ročníky 6-9). V jednej triede bude predpokladaná účasť 15-20 žiakov.

Etika studie

Počas celého výskumu budú dodržiavané všetky etické štandardy a zákonné normy. S dátami bude pracované podľa nariadenia GDPR. Budú dodržiavané nasledujúce body:

 1. respondenti budú informovaní o účele a anonymite;
 2. školy budú informované o cieli výskumnej štúdie a výsledkoch projektu;
 3. v prípade respondentov mladších ako 15 rokov, budú vystavené informované súhlasy pre ich zákonných zástupcov;
 4. pri respondentoch starších ako 15 rokov bude predložený informovaný súhlas priamo im;
 5. zákonný zástupca/ respondent musí poskytnúť informovaný súhlas, aby sa respondent mohol zúčastniť výskumu;
 6. dotazníková batéria bude zadávaná vyškoleným administrátorom;
 7. s dôrazom na dobrovoľnosť bude možné v priebehu výskumu z neho kedykoľvek vystúpiť;
 8. respondenti budú informovaní o výsledkoch štúdie formou odborných výstupov – monografie, článku a podobne;
 9. na získané dáta sa budú viazať príslušné zákonní normy a etické pravidlá, nebudú sprístupnené tretím stranám;
 10. po výskume budú získané dáta skartované;
 11. počas všetkých fáz výskumu budú dodržiavané etické kódexy pre Českú republiku – ČMPS, pre Slovenskú republiku – SPS pri SAV a európsky kódex EFPA.

Očekávaný přínos studie

Nás projekt má potenciál priniesť viaceré zaujímavé výsledky:

 1. vytvorenie aktuálneho hodnotového systému českých a slovenských adolescentov;
 2. vytvorenie dotazníka vlastnej konštrukcie;
 3. vytvorenie teórie k aktuálnemu hodnotovému systému;
 4. dôkladná rešerš doterajších psychologických teórií hodnotových systémov;
 5. prevod a experimentálne otestovanie niekoľkých zahraničných psychodiagnostických metód;
 6. zmapovanie a hlbší náhľad na hodnotový systém adolescentov v Českej a Slovenskej republike;
 7. zmapovanie miery používania internetu adolescentov;
 8. medzinárodný screening hodnotového systému adolescentov;
 9. medzinárodné porovnanie hodnotového systému a používania internetu.

Výstupy projektu