Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) Príručka pre prax – SK

Personality Characteristics Laboratory > Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) Príručka pre prax – SK

Čerešník, M., Tomšik, R., Dolejš, M., Suchá, J., Charvát, M. (2021). Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Škála depresivity Dolejše, Skopala a Suché je v českém prostředí jednou z několika málo metod, které lze využít v rámci diagnostiky deprese u člověka (hlavně adolescenta). Jedná se o psychodiagnostický nástroj, který je určen ke zjišťování aktuální míry depresivity. Depresivita se u člověka může projevovat například pesimistickým pohledem na budoucnost, smutkem, skleslou náladou, poruchami spánku, nechutenstvím, myšlenkami na sebevraždu. Obecně má depresivita negativní dopad na fungování jedince a ten svůj život často vnímá jako utrpení a bolest. Odborník, který má přesné údaje o míře depresivity, může pak vhodněji cílit své intervence a odborné aktivity. Diagnostikovat míru aktuální deprese je důležité, protože to umožňuje efektivnější redukci tohoto stavu, tak aby došlo u daného člověka k zlepšení jeho života a ke zvýšení spokojenosti se svým bytím. Škála depresivity umožňuje identifikovat jedince, kteří jsou aktuálně depresivnější než jsou jejich vrstevníci a kterým může být na základě rozpoznání depresivní symptomatologie poskytnuta včasná a efektivní pomoc. Příručka k metodě SDDSS obsahuje populační normy pro několik skupin jedinců. Škála depresivity poskytuje uživateli jednoduchý a rychlý screening míry aktuální deprese u vyšetřované osoby vzhledem k určité populaci, do které jedinec patří. Tento psychodiagnostický nástroj splňuje metodologické požadavky a je vystavěn na dostatečném teoretickém základu. Škála byla testována v několika celonárodních a regionálních studii, které potvrdily požadované metodologické a statistické parametry. Kompletní diagnostická metoda obsahuje testovou příručku, šablonu pro vyhodnocení a 500 kusů dotazníku, vše je jako komplet zabaleno v plastovém šanonu.

The Scale of depression Dolejš, Skopal and Suchá, is one of a few methods in the Czech environment that can be used for diagnosis of depression in humans (mainly adolescents). It is a psychodiagnostic tool designed to detect the current level of depression. Depression in people is manifested, for example, by a pessimistic view of the future, sadness, depressed mood, sleep disorders, an absence of appetite, suicidal thoughts. In general, depression has a negative impact on the functioning of a person, who often sees his life as suffering and pain. An expert who has accurate information about the level of depression can better target his interventions and professional activities. Diagnosing the level of current depression is important because it makes it possible to reduce its level more effectively so that the person experiences an increase in his or her life satisfaction and well-being. The Scale of depression makes it possible to identify individuals who are currently more depressed than their peers and who can be given timely and effective help based on the discovery of depressive symptomatology. The SDDSS handbook contains population standards for several groups of individuals. The Scale of depression provides a simple and fast screening of the actual depression level in the investigated person relative to a specific population to which the individual belongs. This psychodiagnostic tool meets methodological requirements and is based on a sufficient theoretical basis. The scale was tested in several national and regional studies that confirmed the required methodological and statistical parameters. The complete diagnostic method consists of a test guide, an evaluation template, and 500 questionnaires, all packed in a plastic package.

Žádost o metodu SDDSS /
Application for the SDDSS

Read more