Tag: depresivita

Depresivita a impulzivita ako prediktory rizikového správania dospievajúcich v systéme ústavnej starostlivosti a nižšieho sekundárneho vzdelávania

Monografie je cílenou odpovedí na aktuální požadavky odborníku (speciálních pedagogu, psychologu, adiktologu a dalších) pracujících s adolescenty.
Predložený text pojednává o vybraných rizikových aktivitách a vybraných psychologických fenoménech u populace adolescentu ze zarízení ústavní výchovy.
Zvýšená vulnerabilita vuci rizikovým aktivitám je oprávnene predpokládaná ve specifické skupine mladých lidí, kterí jsou umísteni v zarízení ústavní výchovy
vzhledem k jejich nepríznivé rodinné situaci a problematickému chování. Predložená odborná kniha se zameruje na popis výskytu problémového a rizikového
chování ve sledované populaci a na souvislosti tohoto chování s impulzivitou a depresí. Podle výzkumných výsledku prezentovaných v této knize jsou
adolescenti z techto zarízení impulzivnejší, depresivnejší a rizikovejší než jejich vrstevníci ze základních škol a gymnázií.
Abstrakt angl.:
The present monograph provides a targeted response to the current demands of specialists (special educators, psychologists, addictologists and others) working
with adolescents. It deals with selected risk activities and particular psychological phenomena in the population of adolescents from institutional care facilities.
Increased vulnerability to risk activities is rightly foreseen in a group of young people who are placed in institutional care facilities due to their unfavorable
family situation and problematic behavior. The book focuses on the occurrence of problematic and risky behavior in the monitored population and on the
relation between such behavior and impulsivity and depression. According to the research results presented in this book, adolescents from these facilities are
more impulsive, depressed and at greater risk than their peers from primary schools and secondary schools.