Sebariadenie a jeho genderové špecifiká

Čerešník, M. (2014). Sebariadenie a jeho genderové špecifiká. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.