The Dolejš, Suchá and Skopal Aggression Scale (SADSS) / Škála agresivity Dolejš, Suchá, Skopal (SADSS) – příručka pro praxi

Personality Characteristics Laboratory > The Dolejš, Suchá and Skopal Aggression Scale (SADSS) / Škála agresivity Dolejš, Suchá, Skopal (SADSS) – příručka pro praxi

https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/000102201163

Aggression and aggressiveness present in situations associated with negative human behaviour. Society largely views aggression as problematic, unacceptable, and destructive. In the past, though, it was one of the key factors of survival and subsistence.

Aggression is intended behaviour that is directed against oneself, another person or object. Aggression leads to damage or injury, both physical and psychological. Aggression is the result of a combination of several elements: a) biological, such as the quantity of secreted hormones – serotonin, dopamine; b) psychological, such as the rate of personality trait of aggressiveness (primarily), impulsivity, emotional hardness; c) social, such as the impact of an undesirable peer group, social events; d) spiritual, such as faith in human good, love for all living things.

The Dolejš, Suchá and Skopal Aggression Scale is one of the few Czech methods designed to diagnose aggression in Czech girls and boys. The authors of this method built on an extensive review of literature on aggression and aggressiveness. The method was devised using the latest knowledge of the standardization of psychodiagnostic methods. The questionnaire contains items investigating the incidence of aggressive behaviour in adolescents. These aggressive activities indicate an individual’s permanent component or predisposition – aggressiveness or readiness for violent or aggressive behaviour.

The Aggression Scale (SADSS) informs on several areas of human aggression and measures three sub-factors: hostility, anger, and physical aggression. The method is devised to identify the degree to which a selected type of aggression is present in an adolescent, and define the types for which the individual has an increased incidence compared to other adolescents. The diagnostic tool serves psychologists, psychiatrists, special educators, and other experts dealing with human psyche and behaviour. The Aggression Scale is used in research projects and helps to identify links between aggression and other psychological phenomena (self-concept, impulsivity, behavioural addictions and others). The questionnaire was designed to determine the degree of anger, hostility, and physical aggression among Czech adolescents (aged 15–19 years). The method is available in multiple language versions (English, Czech, Macedonian, Albanian, etc.).

The Aggression Scale meets the strict methodological requirements placed on this type of psychodiagnostic tools, and the method itself leans on a broad theoretical basis. Population standards are based on a nationwide survey involving several thousand Czech girls and boys aged 15–19 years. The Aggression Scale contains 24 items, and is quick and easy to use. The diagnostic tool is great for the field (for example in the medical and counselling area) and research purposes. The complete diagnostic method includes a test manual (theoretical background, psychometric analyzes, scale description, application and evaluation, and percentile and sten standards), an evaluation form template, and 500 pieces of stimulus material, all packed in a plastic kit.

S agresí a agresivitou se setkáváme v situacích spojených s negativními projevy lidského chování. Společností je agrese vnímána převážně jako problematický, nežádoucí a destruktivní jev. Pro lidstvo však byla v minulosti jedním z nejdůležitějších nástrojů pro přežití a obživu.

Agresi vnímáme jako cíleně zaměřené chování, které je směřované proti sobě samému, proti jiné osobě nebo objektu. Následkem agrese je poškození nebo zranění, a to jak fyzické, tak psychické. Agrese je výsledkem kombinace několika prvků: a) biologických, jako například množství vylučovaných hormonů – serotonin, dopamin; b) psychologických, jako například míra osobnostního rysu agresivita (primárně), impulzivita, citová tvrdost; c) sociálních, jako například vliv nevhodné skupiny vrstevníků, společenské dění a d) duchovních, jako například stupeň víry v lidské dobro, láska ke všemu živému.

Škála agresivity Dolejš, Suchá, Skopal je jednou z mála českých metod, které jsou vhodné pro diagnostiku agresivity u českých dívek a chlapců. Autoři této metody vycházeli z rozsáhlé rešerše odborné literatury zaměřené na agresi a agresivitu. Při konstrukci metody využili nejnovějších poznatků z oblasti standardizace psychodiagnostických metod. Dotazník obsahuje položky, které se zaměřují na výskyt agresivního chování u adolescentů. Tyto agresivní aktivity poukazují na stálou komponentu, tedy vnitřní dispozici osobnosti – agresivitu neboli připravenost k násilnému a agresivnímu chování.

Škála agresivity (SADSS) poskytuje informace z několika dílčích oblastí lidské agresivity a měří tři subfaktory: hostilitu, hněv a fyzickou agresi. Metoda umožňuje identifikovat míru výskytu určitého typu agresivity u adolescenta a určit, ve kterých těchto typech má daný jedinec zvýšené hodnoty při srovnání s ostatními adolescenty. Diagnostický nástroj využívají ve své praxi psychologové, psychiatři, speciální pedagogové a další odborníci zaměřující se na člověka, jeho psychiku a chování. Škála agresivity se etablovala do výzkumných projektů a je využívána při hledání souvislostí mezi agresivitou a dalšími psychologickými fenomény (sebepojetí, impulzivita, behaviorální závislosti a další). Dotazník byl zkonstruován pro zjišťování míry hněvu, hostility a fyzické agresivity u českých adolescentů (15–19 let). Metoda má i další jazykové mutace (například anglická, makedonská, albánská atd.).

Škála agresivity splňuje přísné metodologické požadavky, které jsou na tento typ psychodiagnostických nástrojů kladeny, a samotná metoda vznikla na dostatečné teoretické základně. Populační normy vycházejí z celostátního výzkumu, do kterého se zapojilo několik tisíc českých dívek a chlapců ve věku 15–19 let. Škála agresivity obsahuje 24 položek a její administrace a vyhodnocení jsou jednoduché a časově nenáročné. Diagnostický nástroj lze využít jak v praxi (například v klinické či poradenské oblasti), tak pro výzkumné účely. Kompletní diagnostická metoda obsahuje testovou příručku (teoretický background, psychometrické analýzy, popis škály, administrace a vyhodnocení a v neposlední řadě percentilové a stenové normy), šablonu pro vyhodnocení a 500 kusů podnětového materiálu, vše je jako komplet zabaleno v plastovém funkčním kufříku.

Application for The Dolejš, Suchá and Skopal Aggression Scale (SADSS)/ Žádost o metodu pro výzkumné účely :

Read more