Test Hanojské věže / Test of the Tower of Hanoi – test of executive functions

Personality Characteristics Laboratory > Test Hanojské věže / Test of the Tower of Hanoi – test of executive functions

Executive functions involve planning, organization, fluency, inhibition, mental flexibility, and capacity for abstraction. They enable orientation and purposeful behaviour of individuals in the environment and in society. Executive functions are responsible for the individual’s ability to plan his/her activities and live a focused life; they enable problem-solving, decision-making, and the establishment of opinions and hypotheses, as well as processing of feedback from one’s environment and self-reflection. Executive functions are situated in the neural circuits of the frontal-subcortical system, i.e. the respective pre-frontal regions of the brain.

The principle of the Tower of Hanoi was adapted into the form of a diagnostic tool; its practical application involves cases of suspected disorders in executive functions. The tool may be used for diagnosing of children, adolescents, adults, and seniors. The testing involves monitoring of the elapsed time, the number of moves and perseverations, and violations of the rules. The performance of one’s executive functions may be quantified on a scale ranging from defective to highly above-standard. The method serves as a background for quality diagnostics of executive functions and subsequent rehabilitation of these functions.

The Tower of Hanoi Test meets the strict methodological requirements imposed on these types of psychodiagnostic tools, and the method was established on a valid theoretical background. Population norms are derived from research projects involving over seven hundred Czech women and men fulfilling the required criteria, such as the absence of neurological disorders or psychiatric or other medical conditions. Administration of the Tower of Hanoi is simple and is not time-consuming. The diagnostic tool is used in clinical practice (psychiatric hospitals and outpatient clinics, psychology workplaces) for diagnosing executive functions. It can also be used for research purposes as a part of standardized or freely assembled neuropsychological batteries. The complete diagnostic method includes a test guidebook (theoretical background, psychometric analyses, a description of the test, its administration and evaluation, and population norms), 500 pieces of answer sheets, and a wooden test apparatus of the Tower of Hanoi. The apparatus consists of five discs of different size, three rods, and the base. All the components are packed in a wooden box. The whole set is packed in a plastic case. The method is available to professionals and practitioners: https://vupshop.cz/cs/domu/2850-test-hanojske-veze-manual-pro-administraci-a-vyhodnoceni.html

Test Hanojské věže – Manuál pro administraci a vyhodnocení

Klíčová slova: Hanojská věž, psychodiagnostická metoda, psychodiagnostika, exekutivní funkce, manuál.

Exekutivní funkce zahrnují plánování, organizaci, fluenci, inhibici, mentální flexibilitu a schopnost abstrakce. Umožňují orientaci a účelné jednání jedince v jeho prostředí a ve společnosti. Exekutivní funkce zodpovídají za schopnost jedince plánovat své aktivity, vést cílesměrný život, umožňují řešit lehké i složité problémy, rozhodovat se vytvářet úsudky a hypotézy a také využívat zpětnou vazbu svého okolí a sebereflexi. Exekutivní funkce jsou situovány do neurálních okruhů subkortiko-frontálního systému, tj. příslušných prefrontálních oblastí mozku.

Princip Hanojské věže byl upraven do podoby diagnostického nástroje, je využíván v praxi v případě podezření na poruchy v oblasti exekutivních funkcí. Nástroj lze využít při diagnostice dětí, adolescentů, dospělých a seniorů. V rámci měření je sledován čas, počet pohybů a perseverací a porušení pravidel. Výkon exekutivních funkcí lze kvantifikovat v pásmu defektu až výrazného nadprůměru. Metoda je podkladem pro kvalitní diagnostiku exekutivních funkcí a následnou rehabilitaci těchto funkcí.

Test Hanojské věže splňuje přísné metodologické požadavky, které jsou na tento typ psychodiagnostických nástrojů kladeny, a samotná metoda vznikla na validizované teoretické základně. Populační normy vycházejí z výzkumných projektů, do nichž bylo zapojeno více než sedm set českých žen a mužů, kteří splňovali požadovaná kritéria, například nepřítomnost neurologických poruch či psychických a jiných onemocnění. Administrace Hanojské věže je jednoduchá a časově nenáročná. Diagnostický nástroj je využíván v klinické praxi (psychiatrické nemocnice a ambulance, psychologická pracoviště) při diagnostice exekutivních funkcí. Tento nástroj lze také využít pro výzkumné účely. Může být součástí jak standardizovaných, tak volně sestavených neuropsychologických baterií. Kompletní diagnostická metoda obsahuje testovou příručku (teoretický základ, psychometrické analýzy, popis testu, administrace a vyhodnocení a v neposlední řadě populační normy), 500 kusů záznamového archu a samotný testový aparát Hanojské věže v dřevěném provedení. Skládá se z pěti disků o různé velikosti, tří hrotů a základny. Vše lze uložit do dřevěné krabičky. Komplet je zabalen v plastovém funkčním kufříku.

Metoda je prodejná pro odborníky a praktiky přes e-shop Vydavatelství Univerzity Palackého a je součástí ediční řady: Psychodiagnostické nástroje (https://www.vydavatelstvi.upol.cz/ru/o-nas/edice/psychodina/).