Tvorba metodických postupů pro práci s dospívajícími ohroženými problémovým a závislostním užíváním internetu, digitálních her a sociálních sítí

Personality Characteristics Laboratory > Tvorba metodických postupů pro práci s dospívajícími ohroženými problémovým a závislostním užíváním internetu, digitálních her a sociálních sítí

Číslo projektu: Z21.007

Název projektu: Tvorba metodických postupů pro práci s dospívajícími ohroženými problémovým a závislostním užíváním internetu, digitálních her a sociálních sítí

Projekt je podpořen Nadací Sirius

Garant
Eva Aigelová
Team
Jaroslava Suchá
Miroslav Charvát
Helena Pipová
Martin Dolejš

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU

Doba trvání celého projektu: září 2022– srpen 2024

Realizace odborných workshopů: březen 2024–srpen 2024

Odkaz pro přihlašování na odborné workshopy: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/3125/detail

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytvořit a šířit metodický materiál pro odborníky k rozvoji kvality služeb pro oblast problematického a závislostního užívání internetu, digitálních her a sociálních sítí. V rámci projektu bude vytvořen praktický manuál obsahující standardizované postupy a diagnostické nástroje pro práci s věkovou skupinou dospívajících mezi 11 a 18 lety. Tento metodický materiál v podobě monografie přinese aktuální informace k vybraným digitálním závislostem a soubor ověřených intervenčních postupů založených na rešerši dosavadního adiktologického, psychologického a pedagogického výzkumu a dobré praxe u dospívajících ve věku 11–18 let. Přestože používání moderních technologií a trávení času v online prostředí má své nesporné výhody a benefity, je patrné, že jejich nezdravé užívání s sebou může nést i vážná rizika např. v podobě ztráty zájmu o dřívější volnočasové aktivity, snížení využívání pozitivních strategií zvládání stresu, tendence úniku před špatnou náladou do virtuálního prostoru, zhoršení školního výkonu a prospěchu či v podobě úbytku pohybových aktivit. Předkládaný metodický materiál si klade za cíl eliminovat tyto i další související negativní dopady vybraného nezdravého užívání moderních technologií. Jak bylo již v úvodu uvedeno, cílem je tento materiál zaměřit na tři stěžejní oblasti digitálních závislostí, a to na užívání internetu obecně, hraní digitálních her a užívání sociálních sítí. Monografie se bude skládat ze třech částí. První bude obsahovat teoretické ukotvení obsahující charakteristiku uvedených digitálních závislostí založenou na dosavadním stavu poznání. Druhá část metodiky se bude věnovat intervenčním postupům pro práci s ohroženou skupinou dospívajících ve věku 11–18 let. Součástí efektivní intervence je taktéž i kvalitní a ověřená psychodiagnostika. Třetí část metodického materiálu se bude tedy skládat z psychodiagnostických nástrojů, které budou moci odborníci ve své praxi aplikovat. Tuto část budou tvořit psychodiagnostické screeningové metody zhodnocující totožné oblasti navazující na již uvedený teoretický podklad metodiky (resp. navazující na závislost na internetu, hraní digitálních her a na sociálních sítích). Psychodiagnostické screeningové nástroje budou současně poskytnuty i v elektronické formě. Dílčím cílem projektu tedy bude převedení ověřených evidence-based nástrojů ze zahraničí, které se věnují vybraným digitálním závislostem a které disponují kvalitními psychodiagnostickými charakteristikami.

Odborná veřejnost se zejména nyní, v době pandemie Covid-19, kdy online aktivity ve společnosti mají nezastupitelné místo, táže po odpovědích na otázky, co ještě digitální závislostí není a co již ano, jak pracovat s dětmi a adolescenty, kteří těmito obtížemi trpí a jak zhodnotit míru jejich závažnosti. V současnosti v České republice neexistuje žádný ucelený materiál, který by na tyto otázky dokázal komplexně odpovědět. Tvorba takovéhoto komprehenzivního dokumentu v rámci tohoto projektu si tak klade za cíl tyto požadavky vycházející jak z praxe, tak z potřeb odborné veřejnosti, naplnit.

Na vytvoření metodiky bude navazovat druhá část projektu, a to je realizace workshopů, jejichž cílovou skupinou budou psychologové (školní psychologové, psychologové v pedagogicko-psychologických poradnách, neziskových služeb, poradenských služeb, adiktologové apod.). Cílem těchto workshopů bude edukace odborníků v dané problematice rizikového chování v oblasti užívání digitálních technologií a zaškolení v práci s danými screeningovými metodami a v práci se softwarovým prostředím.

POPIS CÍLŮ PROJEKTU

Prvním cílem projektu je vytvoření metodického doporučení v podobě monografie, která se bude věnovat problematice vybraných digitálních závislostí, tj. závislost na internetu, závislost na hraní digitálních her, závislost na sociálních sítích. Strukturovaně představí validní screeningové psychodiagnostické metody pro zhodnocení závažnosti obtíží souvisejících s daným rizikovým chováním v oblasti digitálních závislostí. Bude se věnovat i představení intervenčních postupů pro práci s rizikovou skupinou dospívajících ve věku 11–18 let ze strany odborníků a rodičů.

Druhým cílem projektu je převod, adaptace a publikace do českého prostředí evidence-based screeningových metod ze zahraničí. Jedná se o screeningové dotazníky pro oblast závislosti na internetu, hraní digitálních her a sociálních sítí. Konkrétně se bude jednat o tyto dotazníky (bližší informace k nástrojům jsou uvedeny v textu níže):

· Dotazník závislosti na internetu (IDS9-SF) – Internet Disorder Scale–Short Form;

· Dotazník závislosti na hraní internetových her (IGDS9-SF) – Internet Gaming Disorder Scale–Short-Form;

· Dotazník závislosti na hraní digitálních her (GDT) – Gaming Disorder Test;

· Bergenská škála závislosti na sociálních sítích (BSMAS) – Bergen Social Media Addiction Scale.

Třetím cílem projektu je zpřístupnění softwarové platformy obsahující nové elektronické verze vybraných dotazníků. V softwarovém prostředí vzniknou nové účty pro cílovou skupinu školních psychologů a dalších pracovníků zapojených do projektu, které bude bezplatně umožněno využívat diagnostické metody. Aplikace bude obsahovat elektronickou nabídku metod (IDS9-SF, IGDS9-SF, GDT, DHDH a BSMAS). Metody bude možné využít jak při skupinové, tak při individuální administraci. Odborníkovi tedy tato elektronické varianta metod poskytne rychlé vyhodnocení a screeningové informace o stavu klienta.

Čtvrtým cílem projektu bude realizace workshopů, jejichž cílovou skupinou budou psychologové (školní psychologové, psychologové v pedagogicko-psychologických poradnách, neziskových službách, poradenských službách, střediscích výchovné péče apod.) a adiktologové. Cílem jednodenního kurzu (s časovou dotací 8 výukových hodin) bude edukace v dané problematice rizikového chování v oblasti užívání digitálních technologií a jejich zaškolení pro práci s danými screeningovými metodami. Proškolení odborníci zdarma obdrží, mimo účasti na odborném workshopu, dále také tištěnou verzi metodiky, diagnostické metody DHDH a přístup do webové aplikace pro online diagnostiku.

CÍLOVÉ SKUPINY

Cílovou skupinou jsou dospívající ve věku 11 až 18 let. Adolescence je z hlediska vytváření zdravých návyků a zdravého přístupu k životu klíčovým obdobím v životě každého člověka. Tato cílová skupina byla zvolena z toho důvodu, že dospívání je považováno za jedno z nejzranitelnějších období vzhledem k osvojení si nezdravého chování a návyků v souvislosti s užíváním technologií a následného rozvoje online rizikového chování, potažmo závislosti.

Rozvoj kvality služeb pro tuto cílovou skupiny bude probíhat prostřednictvím psychologů (školních psychologů, psychologů v pedagogicko-psychologických poradnách, neziskových službách, poradenských službách, střediscích výchovné péče apod.) a adiktologů, popř. dalších odborníků, kteří se v přímé péči setkávají s problematikou digitálních závislostí.

VÝSTUPY PROJEKTU

Na základě realizace projektu vznikne metodický materiál, která zvýší informovanost široké odborné veřejnosti o dané problematice a nabídne postup pro práci s převedenými screeningovými metodami. Následně popíše možné intervenční metody při práci s danou cílovou skupinou. Samotný vznik této metodiky dá tzv. „návod“, jak toto rizikové chování řešit.

Dílčím cílem projektu tedy bude převod a adaptace screeningových evidence-based metod, které v současné době v ČR chybí a které umožní psychologům používat nástroje pro práci s danou klientelou ve věku 11–18 let. Nejedná se pouze o diagnostické nástroje, ale také i o materiály, na základě kterých je následně možné vytvořit poradenský kontakt.

Přihlášení na odborné workshopy v roce 2024 zde: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/3125/detail