Rizikové užívání internetové pornografie v souvislosti s vybranými osobnostními charakteristikami

Personality Characteristics Laboratory > Rizikové užívání internetové pornografie v souvislosti s vybranými osobnostními charakteristikami

Realizátoři studie: Mgr. Jaroslava Suchá, Ph.D., Mgr. Helena Pipová, Ph.D., Mgr. Štěpán Komrska, Bc. Táňa Reháková

https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/dotaznik-sledovani-pornograf/

Pornografie je velmi lehce dostupná každému bez ohledu na věk a řadu lidí uzavírá do zdí svých pokojů před obrazovky, skrze které přináší sexuální uspokojení, které je instantní a může být odtržené od reálných zdravých partnerských a sexuálních vztahů. Jedná se o téma, které je svou podstatou tabu, a právě proto je zásadní jeho zkoumání, zajištění míry užívání pornografie v populaci, prevence nezdravého a kompulzivního užívání pornografie a jeho léčba. Snadný přístup k pornu podporuje možný rozvoj závislosti a zároveň činí léčbu větší výzvou. 

I vy se můžete zúčastnit našeho výzkumu tím, že vyplníte dotazník dostupný na TOMTO ODKAZU. Vaše zkušenosti a názory mají pro nás klíčový význam. Vaše odpovědi zůstanou anonymní a přispějí k lepšímu porozumění této problematiky.


CÍL STUDIE

Dle WHO (2022) může být kompulzivní porucha sexuálního chování reakcí na pocity deprese, úzkosti, nudy, osamělosti nebo jiné negativní afektivní stavy. Ačkoli to není diagnosticky rozhodující, může být zvážení vztahu mezi těmito emočními a behaviorálními signály a sexuálním chováním důležitým aspektem pro budoucí plánovanou a efektivní léčbu. 

Rozhodli jsme se proto v tomto výzkumném projektu zmapovat také vztah mezi nezdravým užíváním pornografie a vybranými osobnostními charakteristikami (osamělost, depresivita, úzkostnost, míra vnímaného stresu, attachment a vlastní body image) tak, abychom mohli vytvořit osobnostní profil jedinců, kteří jsou vůči tomuto nezdravému chování zranitelní.

CÍLOVÁ SKUPINA A SBĚR DAT

Sběr dat bude probíhat prostřednictvím online dotazníkového šetření, které bude distribuováno skrze sociální sítě tak, aby byla respondentům zajištěna anonymita. Do studie bude zahrnuto přibližně 1000 respondentů. Vzhledem k vytyčeným cílům bude dotazníková baterie obsahovat šest psychodiagnostických metod. Cílovou skupinou tohoto výzkumu je česká dospělá populace.

METODY

Dotazníková baterie bude složena z následujících metod:

1) Nástroj pro screening závislosti na pornografii – PAST (Bulkley & Foote, 2013)

2) Dotazník vlastní konstrukce měřící nezdravé užívání pornografie CSBD (Suchá et al., nedat.)

3) Dotazník osamělosti – UCLA (Russell, 1996)

4) Škála deprese, úzkosti a stresu – DASS-21 (Lovibond & Lovibond, 1995; Pipová, Suchá, & Babilonová, 2021)

5) Škála hodnocení těla 2 – BAS-2 (Tracy L Tylka, Nichole L Wood-Barcalow, 2015)

6) Dotazník struktury vztahů – ECR-RS (Chris Fraley, 2008; Pipová, Dolejš, 2019)

KONTAKT

Pokud myslíte, že by se Vám nebo někomu z vašeho okolí hodila pomoc v oblasti sledování pornografie nebo máte další dotazy k problematice pornografie, můžete se obrátit na organizaci NePornu, z.s. (https://nepornu.cz/).

Pokud máte jakýkoliv dotaz k výzkumné studii, můžete se obrátit na e-mailovou adresu tana.rehakova01@upol.cz.

Zdroje

  • World Health Organization. (2022). The International Classification of Diseases and Related Health Problems 11th edition (ICD-11). 6C72 Compulsive sexual behaviour disorder. Dostupné z https://icd.who.int/browse11/lm/en#/http%253A%252F%252Fid.who.int%252Ficd%252Fentity%252F1630268048