Vztah člověka ke svému tělu a k sobě samému

Personality Characteristics Laboratory > Vztah člověka ke svému tělu a k sobě samému

O výzkumu

Záměrné sebepoškození je akt úmyslného zranění vlastní tělesné tkáně, které se u zranitelných jedinců vyskytuje v reakci na zátěžovou situaci nebo náročné období, zejména v období okolo dospívání. Jedná se o celosvětově rozšířený problém (výzkumy uvádějí globální prevalenci během života okolo 20 %), který bezprostředně zasahuje do zdravého vývoje jedince a ohrožuje tak nezanedbatelný počet adolescentů a mladých dospělých. Přesto v našem prostředí absentuje dostatečně rozsáhlá studie, která by se touto problematikou zabývala. V předkládaném projektu se proto chceme zabývat průzkumem aktuálních zkušenost adolescentů (11–19 let) a mladých dospělých (18-35) se sebepoškozováním. V celorepublikové šetření se pokusíme zjistit prevalenci sebepoškozování v ČR a za použití psychometrického testování budeme zkoumat vztah sebepoškozování s vybranými fenomény (depresivita, alexitymie, disociace, šikana, kyberšikana a další) a hledat rozdíly mezi vybranými skupinami (gender, typ školy, vývojové období). Hlavním cílem tohoto výzkumného projektu je zmapování aktuální situace v České republice a hlubší pochopení souvislosti sebepoškozování s dalšími sledovanými proměnnými, které by mohlo napomoci v další práci s touto závažnou problematikou.


Cíle výzkumu

Hlavním cílem výzkumného projektu je přispět k prozkoumání sebepoškozování u adolescentů a mladých dospělých, zjistit prevalenci sebepoškozování napříč všemi kraji v ČR a prozkoumat dynamiku sebepoškozování vzhledem k vybraným aspektům psychologického profilu. Dalším cílem je zjistit vztažné souvislosti mezi sebepoškozováním a zkušeností s šikanou a kyberšikanou.

Dílčí cíle studie

 1. Zmapování aktuálních zkušeností dospívajících a mladých dospělých se sebepoškozováním.
 2. Screening aktuální prevalence námi sledovaných proměnných napříč celou ČR.
 3. Prozkoumání vztahu sebepoškozováním se sledovanými proměnnými (disociace, alexitymie, depresivita, šikana a kyberšikana).
 4. Zjištění rozdílů ve frekvenci a charakteristice sebepoškozování napříč sledovanými skupinami.

Cílová skupina

Základní soubor tvoří adolescenti, žáci druhého stupně základních škol, víceletých gymnázií, středních odborných škol a učilišť ze všech krajů České republiky a mladí dospělí. Věk respondentů, adolescentů, bude 11–19 let. Počet žáků ve školním roce 2023/2024 v tomto věkovém rozpětí bylo přes 900 tis. (Český statistický úřad, 2024). Finální (ostré) dotazníkové šetření bude realizováno na reprezentativním souboru, do kterého bude zahrnuto nejméně 2500 adolescentů ve věku mezi 11 a 19 lety ze základních škol, gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť se zastoupením každého kraje ČR. Celkem na základě stratifikovaného skupinového výběru bude do výzkumné studie zahrnuto 42 institucí poskytujících základní a střední vzdělání, v rámci jedné školy předpokládáme účast 50–90 žáků a žákyň. Populace mladých dospělých bude vybírána v online prostředí metodou sněhové koule a příležitostným výběrem. Český statistický úřad evidoval v roce 2022 přes milion a 800 tis. obyvatel ČR ve věkovém rozmezí 18-35 let, které definujeme jako mladou dospělost. Studie bude realizována na výběrovém souboru nejméně 1000 jedinců.

Užité metody

Výzkum pracuje s komplexní testovou baterií, která zahrnuje ověření všech klíčových osobnostních komponent sebepoškozujícího se jedince s pomocí etablovaných psychometrických nástrojů.

 • Sociodemografický dotazník
 • Screening vztahu ke svému tělu a k sobě samému
 • Dotazník negativních zkušeností s vrstevníky [QNPE] – netýká se online části výzkumu
 • Funkční hodnocení sebepoškození [FHS]
 • Screening kyberagrese [CAS]
 • Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá [SDDSS]
 • Toronto Alexithymia Scale [TAS-20]
 • Somatoform Dissociation Questionnaire [SDQ-5]
 • Dissociative Experiences Scale-Taxon [DES-Taxon]


Etika studie
V rámci výzkumu budou dodržovány etické standardy a zákonné normy určené pro práci s respondenty, spolupracujícími institucemi a nakládání s daty dle GDPR. Během všech fází výzkumu budou dodržovány etické kodexy ČMPS a EFPA.

Kontakt:

Mgr. Denis Veselý (denis.vesely01@upol.cz)

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. (martin.dolejs@upol.cz)

 

ZDROJE POMOCI

Pokud myslíte, že by se Vám, Vašemu dítěti nebo někomu z vašeho okolí hodila odborná pomoc nebo máte další dotazy k tématu poruch příjmu potravy, je možné se obrátit na některou z následujících organizací:

Linka bezpečí Krizová intervence a internetové poradenství. Anonymní linka: 116 111 Chat: chat.linkabezpeci.cz Další informace: https://www.linkabezpeci.cz

Poradna E-bezpečí Organizace, která se zaměřuje na nebezpečí na internetu. Kontaktní formulář a chat: https://www.poradna.e-bezpeci.cz

Poradna Bezpečný internet Organizace, která se také specializuje na nebezpečí na internetu. Kontaktní formulář: https://www.bezpecnyinternet.cz