Dotazník sebepojetí (DOS)/Self-Concept Questionnaire (SCQ)

Personality Characteristics Laboratory > Dotazník sebepojetí (DOS)/Self-Concept Questionnaire (SCQ)

Dolejš, M., Dostál, D., Oberiegnerů, R., Orel, M., Kňažek, G., 2021

Self-concept is a complex collection of beliefs one holds about oneself. It consists of several parts such as self-knowledge, self-assessment, self-acceptance, self-esteem, and self-fulfilment. the development of a person’s self-concept is influenced by innate as well as acquired factors and their mutual interaction. An external factor with a significant impact is the elementary family; other external factors include peer groups, interpersonal relationships, and the individual’s own behaviour within the society. Internal factors include for instance gender, personality structure, emotional tuning, and temperament. The Self-Concept Questionnaire (“Dotazník sebepojetí” – DOS) provides information from a number of particular areas related to an individual (social adaptability, physical appearance, popularity in a group, etc.) that have a significant influence and formative effects on self-concept. Professionals (psychologists, psychiatrists) may use this method in clinical practice as well as consultancy. The questionnaire may also be implemented in research. It has been designed so as to determine the self-concept rate in adolescents (aged 15-20) and adults (aged 21-64). The questionnaire fulfils methodological requirements set for this type of diagnostic tools, and the method itself has been developed on a sufficient theoretical background. Population standards are based on a nationwide research involving several thousand Czech women and men. The Self-Concept Questionnaire is designed in both a full 36-question version and a shortened 18-question form suitable for instance for research purposes. The diagnostic method package includes a testing manual, a template for assessment, and 500 pieces of the questionnaire in a plastic folder.

Sebepojetí je komplexním souhrnem názorů na sebe samého. Skládá se z několika složek, kterými jsou například sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, sebeúcta a seberealizace. Na vývoj sebepojetí u člověka mají vliv vrozené a získané faktory a jejich vzájemná interakce. Z vnějších faktorů má významný vliv primární rodina, dále vrstevnické skupiny, interpersonální vztahy či vlastní chování jedince ve společnosti. Mezi vnitřní faktory se počítá například gender, osobnostní struktura, emoční ladění či temperament. Dotazník sebepojetí (DOS) poskytuje informace z několika dílčích oblastí člověka (sociální přizpůsobivost, fyzický zjev, oblíbenost v kolektivu a další), které významně sebepojetí ovlivňují a formují. Metoda umožňuje identifikovat jedince, kteří mají nízkou míru sebepojetí, a určit, ve kterých oblastech má daný jedinec slabiny při srovnání s ostatními lidmi. Odborníci (psychologové, psychiatři) mohou tuto metodu využít jak v klinické, tak i poradenské oblasti. Dotazník má své uplatnění i ve výzkumných projektech. Dotazník byl zkonstruován pro zjišťování míry sebepojetí u adolescentů (15–20 let) a u dospělých jedinců (21–64 let). Předkládaný dotazník splňuje metodologické požadavky, které jsou na tento typ diagnostických nástrojů kladeny, a samotná metoda vznikla na dostatečné teoretické základně. Populační normy byly vytvořeny vycházely z celostátního výzkumu, do kterého se zapojilo několik tisíc českých žen a mužů. Dotazník sebepojetí má jak svou základní 36položkovou verzi, tak i zkrácenou 18položkovou formu, vhodnou například pro výzkumné účely. Kompletní diagnostická metoda obsahuje testovou příručku, šablonu pro vyhodnocení a 500 kusů dotazníku, vše je jako komplet zabaleno v plastovém šanonu.

!!! INSTRUCTIONS FOR USING THE QUESTIONNAIRE !!! The DOS-36 or D0S-18 method can only be used for research purposes! Each user is obliged to fill in the official form (laboratory Dolejš et al.)! Online form (at the end of the page):

Our method Self-Concept Questionnaire (SCQ) is now also available in English: https://www.researchgate.net/publication/355439228_SelfConcept_Questionnaire_SCQ_A_Manual_for_Practical_Application

Application for the Self-Concept Questionnaire (SCQ) method for research purposes/ Žádost o metodu Dotazník sebepojetí pro výzkumné účely :

Read more