Category: impulzivita

Test of Impulsivity in Adolescence

Test of Impulsivity in Adolescence

Adolescence is a very important developmental stage between
childhood and adulthood. It brings numerous changes, as well

as new impulses and experiences (Pfeifer & Allen, 2019). The

influence of parental figures is gradually replaced with the in

fluence of peers. Their influence can be positive – for instance,

mutual motivation towards the achievement of good study re

sults. In adolescence, however, teens are prone to various neg

ative impulses such as risky behaviour, frequently encouraged

by negative peer pressure (McCoy et al., 2019). This period is

also related to greater susceptibility to problematic behaviour,

which is frequently also associated with a greater rate of im

pulsivity (D’Acremont & Linden, 2005; Leshem & King, 2020).

There are a number of scholars looking into the phenomenon

of impulsivity and its antecedents and consequences from

various perspectives (Cross et al., 2011; Marvin et al., 2020).

Eysenck and Eysenck (1985) define impulsivity as a constitu

ent of tendencies supporting the seeking of spontaneous and

thoughtless exciting experiences. It also seems that in some

cases it may be a constituent of psychoticism. According to

Cloninger et al. (1993), impulsivity is a super-factor in search

ing for the novel (new excitement, experiences, acts) which

is not restricted by rules or limitations. Webster and Jackson

(1997) argue that impulsivity is normally distributed in the

population and individuals manifest a certain degree of it.

Individuals with a high rate of impulsivity tend to prefer small

immediate benefits to larger but delayed ones, and they are not

able to save their reward for later (Kalina et al., 2015).

A common feature in individual definitions of impulsivity is the

idea that impulsivity is a personality trait included in various

personality theories that may be summed up as a propensity

to act without thinking (Dolejš & Skopal, 2016). Impulsive indi

viduals tend to conduct various activities that are not planned

or premeditated and at the same time are risky either for the

individual himself/herself or for others.

Impulsivity is also a contributory factor to certain mental dis

eases. In DSM-5 and ICD-11 (APA, 2013), impulsivity is listed as

a separate category of control disorders that includes disorders

such as kleptomania, pyromania, addiction to playing games,

and gambling. Apart from this taxonomy, a link has been found

between impulsivity and a propensity for risky behaviour or a

tendency to indulge in risky activities such as the abuse of ad

dictive substances and vandalism (Dolejš & Orel, 2017).

Bc.- Vztah agresivity s impulzivitou a s rizikovým chováním u studentů různých typů středních škol v ČR

Bc.- Vztah agresivity s impulzivitou a s rizikovým chováním u studentů různých typů středních škol v ČR

Author: Štěpán Komrska
Supervisor: Jaroslava Suchá

Práce je zaměřena na zhodnocení rozdílů mezi studenty jednotlivých typů středních škol (střední škola s maturitou, střední škola bez maturity, gymnázium). Studenti jsou v rámci výzkumu srovnáváni ve třech proměnných (agresivita, impulzivita, rizikové chování). Pro zhodnocení agresivity byl použit Dotazník agresivity Busse a Perryho, pro impulzivitu Škála impulzivity Dolejš, Skopal a pro rizikové chování Výskyt rizikového chování u adolescentů. Zaměřili jsme se na adolescenty ve věku 15–19 let a náš výběrový soubor tvořilo 2 522 respondentů. Hlavním zjištěním práce je naměřený výrazný rozdíl mezi studenty jednotlivých středních škol v agresivitě na hladině významnosti α = 0,05. Dále jsme pozorovali významný rozdíl mezi studenty středních škol bez maturity a gymnázií v rizikovém chování. Z hlediska pohlaví se nám podařilo potvrdit předpoklad statisticky vyššího průměrného skórování chlapců, oproti dívkám pouze v agresivitě. V rámci dílčích faktorů agresivity byly naměřeny významné rozdíly mezi všemi typy středních škol u fyzické agresivity. Zjištění mohou přispět k efektivitě práce se studenty různých typů středních škol a k předpovídání jejich chování v období adolescence ve školním prostředí.

The relationship between aggressivness, impulsivity and risk behaviour of students from different types of secondary schools in the Czech Republic

The thesis is focused on evaluation of different types of secondary schools (secondary school with school leaving exam, secondary school without school leaving exam, grammar school). Within the research, the students are compared in three variables (aggression, impulsivity, risk behaviour). To assess aggression, Buss-Perry Aggression Questionnaire was used, for assessing impulsivity Dolejš-Skopal Impulsivity Scale and The Scale of Risk Behavior in Adolescents for risk behaviour occurrence. We were focused on adolescents aged 15–19, and our sample comprised 2 522 respondents. The main finding of the thesis is a significant difference between students of particular secondary schools in aggression at the significance value α = 0,05. Furthermore, we observed a significant difference in risky behaviour between students of secondary schools without school leaving exam and grammar school students. From the gender point of view, we managed to confirm the assumption of statistically higher average score of boys compared to girls only in aggression. Significant differences between all types of secondary schools in physical aggression were measured within the subfactors of aggression. These findings can contribute to the effectiveness of the work with students of different secondary school types and to predicting their adolescence behaviour in the school environment.

Bc.- Vztah mezi sebehodnocením, impulzivitou a rizikovým chováním u čtrnáctiletých žáků v ČR

Bc.- Vztah mezi sebehodnocením, impulzivitou a rizikovým chováním u čtrnáctiletých žáků v ČR

Author: Jaroslava Suchá
Supervisor: Martin Dolejš

Cílem práce je analýza vztahů mezi sebehodnocením, impulzivitou a rizikovým chováním u čtrnáctiletých jedinců v České republice. První část práce se zabývá teoretickými východisky všech zkoumaných proměnných, kterými je sebehodnocení, impulzivita a rizikové chování. Metodu, kterou jsme pro analýzu proměnných použili, byla Rosenbergova škála sebehodnocení RŠS, Škála osobnostních rysů u adolescentů ŠORA a Výskyt rizikového chování u adolescentů VRCHA. Výsledná část obsahuje prevalenci zkoumaných forem rizikového chování, analýzy použitých nástrojů a výsledky vzájemných souvislostí obdržených použitím metody RŠS, ŠORA a VRCHA. Hlavními výsledky bylo zjištění nižšího sebehodnocení dívek oproti chlapcům a prokazatelně vyšší projevy ve všech posuzovaných rizikových oblastech (abúzus, delikvence, šikana, celkové rizikové chování) u žáků ze základních škol ve srovnání se žáky z víceletých gymnázií. Dále byla u 14letých nalezena vysoká negativní korelace mezi faktorem šikana a celkovým sebehodnocením. Významný vztah byl objasněn také mezi impulzivitou a všemi posuzovanými oblastmi metody VRCHA. Na základě našich zjištění shledáváme osobnostní charakteristiku sebehodnocení a impulzivitu jako významné proměnné ve vztahu k rizikovému chování.

The relationship between self-esteem, impulsivity and risk behaviour of fourtheen old year pupils in the Czech Republic

The aim of the work is the analysis of the relationship between self-esteem, impulsivity, and risk behaviour of fourteen year old pupils in the Czech Republic. The first part of the work deals with the theoretical basis of all variables, which is self-esteem, impulsivity, and risk behaviour. The method that we use for the analysis of variables was Rosenberg’s scale of self-esteem RŠS, Škála osobnostních rysů u adolescentů ŠORA and Výskyt rizikového chování u adolescentů VRCHA. The final section contains the prevalence of forms of risk behaviour, analysis of instruments used and the results obtained using correlated methods RŠS, ŠORA and VRCHA. The main outcomes of the self-assessment was establishment of lower self-esteem compared to the boys and girls and demonstrably higher manifestations in all the evaluated risk areas (abuse substance, delinquency, bullying, the total risk behaviour) for pupils of elementary schools in comparison with the pupils of secondary schools. In the sample of the fourteen year-olds, a high negative correlation was found between bullying and the total factor self-esteem. A significant relationship was also illustrated between impulsivity and all factors of the VRCHA method. Based on our results, we consider the personality characteristics of self-evaluation and impulsivity a significant variable in relation to risk behaviour.

Depresivita a impulzivita ako prediktory rizikového správania dospievajúcich v systéme ústavnej starostlivosti a nižšieho sekundárneho vzdelávania

Monografie je cílenou odpovedí na aktuální požadavky odborníku (speciálních pedagogu, psychologu, adiktologu a dalších) pracujících s adolescenty.
Predložený text pojednává o vybraných rizikových aktivitách a vybraných psychologických fenoménech u populace adolescentu ze zarízení ústavní výchovy.
Zvýšená vulnerabilita vuci rizikovým aktivitám je oprávnene predpokládaná ve specifické skupine mladých lidí, kterí jsou umísteni v zarízení ústavní výchovy
vzhledem k jejich nepríznivé rodinné situaci a problematickému chování. Predložená odborná kniha se zameruje na popis výskytu problémového a rizikového
chování ve sledované populaci a na souvislosti tohoto chování s impulzivitou a depresí. Podle výzkumných výsledku prezentovaných v této knize jsou
adolescenti z techto zarízení impulzivnejší, depresivnejší a rizikovejší než jejich vrstevníci ze základních škol a gymnázií.
Abstrakt angl.:
The present monograph provides a targeted response to the current demands of specialists (special educators, psychologists, addictologists and others) working
with adolescents. It deals with selected risk activities and particular psychological phenomena in the population of adolescents from institutional care facilities.
Increased vulnerability to risk activities is rightly foreseen in a group of young people who are placed in institutional care facilities due to their unfavorable
family situation and problematic behavior. The book focuses on the occurrence of problematic and risky behavior in the monitored population and on the
relation between such behavior and impulsivity and depression. According to the research results presented in this book, adolescents from these facilities are
more impulsive, depressed and at greater risk than their peers from primary schools and secondary schools.