Dotazník hraní digitálních her (DHDH) / Questionnaire of Digital Game Playing (QDGP)

Personality Characteristics Laboratory > Publication > Methods > Dotazník hraní digitálních her (DHDH) / Questionnaire of Digital Game Playing (QDGP)

Testová příručka – komplet pro diagnostiku problémového a závislostního hraní digitálních her. Příručka je určena pro psychology (klinické, školní a další), adiktology, speciální pedagogy a odborníky obeznámené s problematikou metodologie a psychologické diagnostiky (psychiatři, psychoterapeutové a další). Dotazník je vhodný pro diagnostiku adolescentů ve věku 11-19 let. Příručka obsahuje teoretické ukotvení hraní digitálních her, metodologicko-statistický background dotazníku, jakož i informace o způsobu zadávání a vyhodnocování této metody. Nedílnou součástí jsou i populační normy pro vybrané skupiny adolescentů. Dotazník hraní digitálních her byl testován v národní studii a v několika regionálních studiích, které potvrdily kvalitu tohoto nástroje jak po stránce teoretického ukotvení, tak i po stránce metodologické a statistické. Tato psychodiagnostická metoda je tedy vhodným nástrojem pro identifikaci adolescentů s problémovým a závislostním hraním digitálních her a své uplatnění najde u psychologů, adiktologů, psychiatrů a dalších odborníků z různých oblastí.

Test Manual – a set for diagnosing problematic gaming and gaming disorder The Manual is intended for psychologists (clinical, school and others), addictologists, special educators and specialists familiar with the methodology and psychological diagnostics (psychiatrists, psychotherapists, and others). The questionnaire is suitable for the diagnosis of adolescents aged 11-19 years. The Manual contains the theory of playing digital games, methodological and statistical background of the questionnaire, as well as information on how to enter the instructions and evaluate this method. Population standards for selected groups of adolescents are also an integral part. The Questionnaire of Digital Game Playing (QDGP) was tested in a national study and in several regional studies which confirmed the quality of this tool both in terms of theory and in terms of methodology and statistics. This psychodiagnostic method is, therefore, a suitable tool for identifying adolescents with problematic gaming and gaming disorder and finds its application in psychologists, addictologists, psychiatrists and other professionals from various fields.

Language version: English, Slovak, Korean, Macedonia, Turkish, German

                 

Žádost o metodu DHDH pro výzkumné účely/
Application for the DHDH method for research purposes

Read more