Methods

Metody jsou k dispozici i v dalších jazykových mutacích.
The methods are also available in other language versions.

Test Hanojské věže/ Test of the Tower of Hanoi – test of executive functions

Škála mapování hodnot (SMH-15) / The Values Mapping Scale (VMS-15)

Dotazník sebepojetí (DOS) / Self-Concept Questionnaire (SCQ)

Škála místa kontroly Zemanová a Dolejš (SMKZD) / The Scale of Locus of Control Zemanová & Dolejš (SLCZD)

Dotazník hraní digitálních her (DHDH) Questionnaire of Digital Game Playing (QDGP)

Škála agresivity Dolejš, Suchá, Skopal (SADSS) / The Dolejš, Suchá and Skopal Aggression Scale (SADSS)

Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) / The Scale of depresivity Dolejš, Skopal, Suchá (SDDSS)

Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) Príručka pre prax- SK / The Scale of depresivity Dolejš, Skopal, Suchá (SDDSS)

Škála impulzivity Dolejš a Skopal (SIDS) / The Scale of Impulsivity Dolejš & Skopal (SIDS)

Škála impulzivity Dolejš a Skopal (SIDS) Príručka pre prax- SK / The Scale of Impulsivity Dolejš & Skopal (SIDS)

Škála úzkosnosti Dolejš a Skopal (SUDS) / Scale of Anxiety Dolejš & Skopal (SADS or SUDS)

Škála úzkostnosti Dolejš a Skopal (SUDS) Príručka pre prax- SK / Scale of Anxiety Dolejš & Skopal

Výskyt rizikového chování u adolescentů Dolejš a Skopal (VRCHA) / The Scale of Risk Behaviour in Adolescents (SRBA or VRCHA)

Testová příručka ke škále osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek (SURPS- SUBSTANCE USE RISK PROFILE SCALE)