Škála impulzivity Dolejš a Skopal (SIDS) slovensky / The Scale of Impulsivity Dolejš & Skopal (SIDS)

Personality Characteristics Laboratory > Publication > Methods > Škála impulzivity Dolejš a Skopal (SIDS) slovensky / The Scale of Impulsivity Dolejš & Skopal (SIDS)

Kompletná testovacia sada slovenskej verzie metódy SIDS obsahuje príručku, 500 kusov dotazníka a vyhodnocovaciu šablónu. Akronym SIDS vyjadruje názov metódy – Škála impluzivity Dolejša a Skopala. Ide o screeningový nástroj, ktorý je možné využiť v klinickej i poradenskej praxi. Diagnostické závery vyplývajúce z informácií získaných metódou SIDS možno využiť na formuláciu diagnostických hypotéz o produkcii rizikových foriem správania (užívanie alkoholu, tabaku, delikventné správania, …), pretože impulzivita je, podľa mnohých výskumných správ, prediktorom rizikového správania. Príručka obsahuje populačné normy pre vekové skupiny od 10 do 15 rokov, ktoré predstavujú rýchly prehľad toho, ako veľmi je konkrétny človek v danom veku impulzívny vo vzťahu k vrstovníckej populácii.

Jazyková verze: anglická, albánská, makedonská, slovenská a česká (language version: english, albanian, macedonian, slovak and czech)

Citace: Čerešník, M., Dolejš, M. & Skopal, O. (2016). Škála úzkostnosti Dolejš a Skopal. Olomouc: Univerzita Palackého.

Žádost o metodu SIDS pro výzkumné účely/ Application for the SIDS method for research purposes

Read more