Výskyt rizikového chování u adolescentů Dolejš a Skopal (VRCHA) / The Scale of Risk Behaviour in Adolescents (SRBA or VRCHA)

Personality Characteristics Laboratory > Publication > Methods > Výskyt rizikového chování u adolescentů Dolejš a Skopal (VRCHA) / The Scale of Risk Behaviour in Adolescents (SRBA or VRCHA)

Dotazník Výskyt rizikového chování u adolescentů je psychodiagnostický nástroje, který umožňuje získat výsledky dvojího druhu a to za relativně krátký čas (během pár minut). První typ informací, které metoda přináší, jsou informace o výskytu určitého rizikového chování u adolescentů (kouření tabákových výrobků, užívání marihuany, krádeže). Odborníci z různých oblastí mají možnost na základě těchto informací porovnat sledovanou skupinu se skupinou, která byla podkladem pro standardizaci této metody. Informace o výskytu určitých rizikových aktivit, mohou také sloužit jako podklad pro plánování primárně preventivních programů určených pro danou klientelu, pro dané adolescenty. Druhým typem jsou informace o faktorech, které metoda měří. Odborníci získávají informace o tom, do jaké míry je adolescent rizikový v oblasti abúzu, delikvence či šikany (oběť). Na základě vytvořených populačních norem lze říci, zda se adolescent svými rizikovými aktivitami podobá běžnému vrstevníkovi nebo jej například převyšuje. Tyto zjištění opět umožňují rozhodnout, zda a v jaké míře realizovat odbornou individuální intervenci s daným jedincem.

The Occurrence of Risky Behavior questionnaire is psychodiagnostic tool that allows to get the results of two types in a relatively short time (in minutes). The first type of information that the method brings is on the occurrence of certain risky behaviour in adolescents (tobacco smoking, marijuana use, theft). The second type of information is on factors that method measures – abuse, delinquency and bullying.

Jazyková verze: anglická, makedonská, slovenská a česká (language version: english, macedonian, slovak and czech)

Citace: Dolejš, M., Skopal, O. (2015). Výskyt rizikového chování u adolescentů Dolejš a Skopal (VRCHA). Olomouc: Univerzita Palackého.

Žádost o metodu VRCHA/SRBA / Questions about the method VRCHA/SRBA

Read more