Škála úzkostnosti Dolejš a Skopal (SUDS) Príručka pre prax – slovensky / Scale of Anxiety Dolejš & Skopal (SADS or SUDS)

Personality Characteristics Laboratory > Publication > Methods > Škála úzkostnosti Dolejš a Skopal (SUDS) Príručka pre prax – slovensky / Scale of Anxiety Dolejš & Skopal (SADS or SUDS)
Kompletná testovacia sada metódy SUDS obsahuje príručku, 500 kusov dotazníka a vyhodnocovaciu šablónu. Akronym SUDS vyjadruje názov metódy – Škála úzkostnosti Dolejša a Skopala. Ide o screeningový nástroj, ktorý je možné využiť v klinickej i poradenskej praxi. Diagnostické závery vyplývajúce z informácií získaných metódou SUDS možno využiť na formuláciu diagnostických hypotéz o úzkostnom správaní vo vzťahu k osobnostnému nastaveniu a aktuálnej situácii, v ktorej sa človek nachádza. Informácie o miere úzkostnosti dospievajúcej populácie možno využiť pri cielenej preventívnej činnosti. Príručka obsahuje populačné normy pre vekové skupiny od 10 do 15 rokov, ktoré predstavujú rýchly prehľad toho, ako veľmi je konkrétny človek v danom veku úzkostný vo vzťahu k rovesníckej populácii.
 
Jazyková verze: anglická, makedonská, slovenská a česká (language version: english, macedonian, slovak, czech)

Citace: Čerešník, M., Dolejš, M. & Skopal, O. (2016). Škála úzkostnosti Dolejš a Skopal. Olomouc: Univerzita Palackého.

Žádost o metodu SUDS pro výzkumné účely/ Application for the SUDS or SADS method for research purposes

Read more