Škála impulzivity Dolejš a Skopal (SIDS) / The Scale of Impulsivity Dolejš & Skopal (SIDS)

Personality Characteristics Laboratory > Publication > Methods > Škála impulzivity Dolejš a Skopal (SIDS) / The Scale of Impulsivity Dolejš & Skopal (SIDS)

Komplet obsahuje příručku k metodě SIDS, 500 ks dotazníků a vyhodnocovací fólii. Škála impulzivity Dolejše a Skopala (SIDS) je rychlým screeningovým nástrojem využitelným jak v testové části klinického vyšetření či v edukačním procesu, tak v poradenství. Impulzivita je úzce spojena s rizikovými formami chování, které lze u adolescentů pozorovat (užívání tabáku, alkoholu, delikvence a další), a je určitým prediktorem tohoto chování. Informace o impulzivitě adolescentů jsou důležité při realizaci preventivních programů, neboť znalost osobnostního nastavení jednotlivých adolescentů zvyšuje jejich efektivitu. Příručka obsahuje populační normy (věk 11-15 let) poskytující uživateli jednoduchý a rychlý přehled toho, jak si adolescent vede v tomto rysu vzhledem k populaci vrstevníků.

Kompletná testovacia sada slovenskej verzie metódy SIDS obsahuje príručku, 500 kusov dotazníka a vyhodnocovaciu šablónu. Akronym SIDS vyjadruje názov metódy – Škála impluzivity Dolejša a Skopala. Ide o screeningový nástroj, ktorý je možné využiť v klinickej i poradenskej praxi. Diagnostické závery vyplývajúce z informácií získaných metódou SIDS možno využiť na formuláciu diagnostických hypotéz o produkcii rizikových foriem správania (užívanie alkoholu, tabaku, delikventné správania, …), pretože impulzivita je, podľa mnohých výskumných správ, prediktorom rizikového správania. Príručka obsahuje populačné normy pre vekové skupiny od 10 do 15 rokov, ktoré predstavujú rýchly prehľad toho, ako veľmi je konkrétny človek v danom veku impulzívny vo vzťahu k vrstovníckej populácii.

The set includes a SIDS handbook, 500 questionnaires, and an evaluation sheet. The Dolejš-Skopal Impulsivity Scale (SIDS) is a rapid screening tool used in clinical tests, education process, and in counselling. Closely linked to adolescent risk behaviour (use of tobacco, alcohol, delinquency, etc.), impulsiveness is a predictor of the behaviour. Information on adolescent impulsiveness plays a key role in prevention programmes, as knowledge of the personal settings of individual adolescents improves the programme’s efficiency. The handbook contains population standards (age 11-15 years), which provide the user with an easy and quick comparison of the adolescent with his peers.

Jazyková verze: anglická, albánská, makedonská, slovenská a česká (language version: english, albanian, makedonian, slovak and czech)

Citace: Čerešník, M., Dolejš, M. & Skopal, O. (2016). Škála impulzivity Dolejš a Skopal (SIDS) Príručka pre prax. Olomouc: Univerzita Palackého.


Application for the SIDS method for research purposes
Žádost o metodu SIDS pro výzkumné účely

Read more